Onze kerken

Onze kerken en hun patroonheilige

Onze parochie telt drie kerken (voorheen vier). Lees hier meer over onze kerken. Intussen is de huidige parochiekerk al meer dan 50 jaar oud. Onze kerk wordt graag gebruikt voor doopsels, huwelijken, maar ook bij begrafenissen is ze perfect geschikt voor een afscheidsviering. Naast de kerk liggen de pastorie en onze parochiezaal, waar we vaak bijeenkomen voor gelegenheden van allerlei aard. Rond het erf en de parkeerplaats, gelegen hoek Verlengde Mahonielaan/Prins Hendrikstraat, bevinden zich nog andere lokalen, o.a. voor de catechese, vergaderingen en de samenkomsten van onze senioren. Een geliefd plekje is ook de Lourdesgrot met bijbehorend tuintje.

 

1

Heilige Driekoningenkerk

De eerste steen werd gelegd op 13 maart 1966.
De kerk werd ingezegend op 14 augustus 1966.
Patronen: Melchior, Caspar en Balthazar (de drie koningen)

Contact:
Pater Jan / Pater Kumar
Verlengde Mahonylaan 27
(+597) 473570
secretariaat@rkparnoord.org

Spreekuur: 08.30 - 10.00 (dagelijks)
Geen spreekuur op dinsdag en zondag!

 


Driekoningen

Balthasar, Caspar en Melchior

In het evangelie van Matteüs lezen we over de wijzen uit het Oosten (Mt. 2, 1-12). In die tijd is koning Herodes heerser over Israël.

2 1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.' 3 Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. 5 Ze zeiden hem: 'In Betlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,want uit u zal een leider voortkomen,die herder zal zijn van mijn volk Israël.' 7 Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. 8 Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: 'Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.' 9 Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. 11 Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. 12 En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

Betekenis van de namen van de Driekoningen

Waarschijnlijk pas in de zesde eeuw krijgen de Driekoningen hun huidige namen:
Balthasar, vergelijkbaar met Belsazar uit het boek Daniël. Waarschijnlijk een naam van Perzische afkomst met als betekenis: "God (Baal) bescherme zijn leven."
Caspar, is mogelijk afkomstig van het Perzische woord Kandschwar. En heeft als betekenis: "schatbewaarder".
En Melchior, deze naam betekent in het Hebreeuws : "De koning is licht." Maar mogelijk komt ook deze naam oorspronkelijk uit Perzië.

2

Sint-Jozefkerk

De eerste steen werd gelegd op 3 april 1993.
De kerk werd ingezegend op 18 december 1994 door Mgr. Zichem.
Patroon: Sint-Jozef

Contact:
Mevr. Ingrid Hoft (Tel.: (+597) 456411)
Kaikoesistraat 11, Geyersvlijt
(+597) 550360

 


Jozef, vader van Jezus

Sint Jozef is de echtgenoot van Maria, de moeder van Jezus.

Sint-Jozef is de echtgenoot van Maria, de Moeder van Jezus. Hij is dorpstimmerman in Nazaret. De evangelist Matteüs beschrijft hem als een "rechtschapen mens".
Zoals Lucas 1, 26-33 ons vertelt, is Maria aan Jozef uitgehuwelijkt als zij van de engel Gabriël de boodschap ontvangt dat zij een Zoon zal ontvangen.
Omdat ze verloofd zijn en Maria zwanger blijkt te zijn, wil Jozef in stilte van haar scheiden. Maar gelukkig komt een engel hem in een droom vertellen dat hij Maria onbevreesd tot vrouw kan nemen, omdat zij zwanger is van de Heilige Geest en een zoon zal baren die de naam Jezus zal dragen.

Jozef wordt ons voorgesteld als een uitstekend huisvader. Volgens Lucas 2, 1-21 begeleidt hij Maria op weg naar Betlehem en hij is bij haar als zij in een stal bevalt van haar zoon. Ook is hij erbij als herders hen komen bezoeken.
Samen met Maria brengt hij Jezus later naar de tempel om Hem daar aan God op te dragen.

Toch laten ze hun zoon Jezus dan nog niet in de tempel achter, maar in zijn plaats twee duiven, het plaatsvervangend offer van arme mensen.

Een ander verhaal over het bezoek van de wijzen en de gevaren die dat oplevert voor de kleine Jezus lezen we bij Matteüs 2, 1-22. In een droom verschijnt er opnieuw een engel aan Jozef als de wijzen uit het oosten nog bij hem in huis zijn, om te vertellen dat de wijzen een andere weg terug moeten neme en niet langs Herodes moeten gaan, zoals zij beloofd hadden en dat hij met vrouw en kind naar Egypte moet vluchten, omdat de boze koning Herodes van het kind heeft gehoord en erop uit is de "koningszoon" te doden.

Als Jezus twaalf jaar oud is en tijdens het paasfeest ongemerkt in de tempel achterblijft, is Jozef met Maria bezorgd om hun kind en keert terug naar Jeruzalem om Jezus op te halen. Dit kunnen we lezen in Lucas 2, 41-52.

Verder valt er over Jozef niet veel te vertellen. De Heilige Schrift zwijgt in alle talen over hem. We vinden Jozef niet naast Maria onder het kruis en evenmin op paasmorgen bij het graf. Men neemt daarom wel aan dat Jozef al gestorven is voordat Jezus zijn openbaar leven begon.

Betekenis van de naam Jozef

Het Hebreeuwse woord betekent: "God vermenigvuldigde".

3

Sint-Augustinuskerk

De kerk werd ingezegend op 23 november 1958.
Patroon: Sint-Augustinus

Contact:
Mevr. Kitty Ramsaran-Zichem
Louis Goveiastraat 4, Blauwgrond
(+597) 454253

 


Augustinus van Hippo, Bisschop en Kerkleraar

De kerkvader Augustinus wordt op 13 november 354 geboren in Numidië (Noord Afrika).

De kerkvader Augustinus wordt op 13 november 354 geboren in Numidië (Noord- Afrika). Zijn moeder is een gelovig christen, maar zijn vader blijft trouw aan de Romeinse godsdienst.
Moeder Monica wil haar zoon graag laten delen in haar eigen geloofsovertuiging, maar toch laat zij hem als kind niet dopen. Dat neemt niet weg dat Monica heel wat met haar jongen te stellen heeft gehad en veel heeft gebeden voor zijn bekering.

De eerste 32 jaar van zijn leven studeert Augustinus veel en leest alles wat hij maar in handen kan krijgen. Van beroep is hij "retor", dat is iemand die veel in het openbaar moet spreken, maar volgens het boek "Belijdenissen", dat hij veel later schrijft, vind hij in die tijd geen rust, totdat zijn ziel rust vindt in God.

Augustinus woont heel lang samen met een jonge vrouw en zij krijgen een zoon: Adeodatus.

Na van alles onderzocht te hebben wordt Augustinus uiteindelijk in Milaan door Ambrosius gedoopt en leeft dus verder als christen. In de tuin hoort hij een kind zingen: "Neem en lees." Daarop leest hij in de bijbel, de tekst Romeinen 13, 13-14. Deze verzen luiden: 13 Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. 14 Bekleed u met de Heer Jezus Christus, en vertroetel uw lichaam niet; er mogen geen begeerten worden opgewekt. (KBS-vertaling 1995!)

Augustinus neemt zich deze woorden ter harte en zijn overgang wordt een feit.
Zozeer grijpt de inhoud van het bijbelboek hem aan, dat hij er zijn hele verdere leven door laat inspireren.

In 391 wordt Augustinus tot priester gewijd en gaat hij pastoraal werk verrichten. Later (in 396) wordt hij door het volk uitgeroepen tot bisschop.

Hij blijft preken, maar schrijft ook veel boeken zoals "Over de Drie-eenheid Gods", "Over de Stad Gods", en "De Belijdenissen", een boekje dat in gebedsvorm de weg beschrijft die hij gegaan is tot aan zijn bekering.

Ook schrijft hij een kloosterregel, die nog door veel religieuzen als leefregel wordt gebruikt, al zijn er wel enkele aanpassingen nodig geweest.
In het jaar dat Augustinus als bisschop van Hippo sterft (430), wordt die stad belegerd door de Vandalen, een volk waarvan de naam tot in onze dagen als zeer ongunstig bekend staat.

Betekenis van de naam Augustinus

Letterlijk betekent de Latijnse naam 'Augustus', (waar Augustinus een afleiding van is): "Gezegend, Geheiligd, Verheven". Heel wat Romeinse keizers namen deze bijnaam aan. Keizerinnen noemden zich Augusta.