NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR

Terugblik met de hoop vooruit
Wanneer ik dit schrijf realiseer ik mij dat ik reeds een jaar pastoor van deze parochie mag zijn. In dat jaar, wat wel een bewogen jaar genoemd mag worden, zijn ook wij in Suriname niet bespaard gebleven van het Covid 19 virus. Wij zijn immers geen eiland, noch letterlijk noch figuurlijk. Wij zijn een deel van deze, door God geschapen, wereld en zullen onze taken en verantwoordelijkheden als zodanig dienen te nemen en te dragen.

Covid 19 heeft veel veranderd in onze samenleving maar ook in ons parochie-leven. Was het zo dat we voor maart j.l. gezellig voor en na de diensten konden ‘socializen’, sedert dien is het snel in de auto stappen en terug naar ons veilige huis. Een ommekeer van jewelste en ik moet toegeven daar nog niet helemaal aan gewend te zijn geraakt.

Als gevolg van deze pandemie hebben we ons genoodzaakt gezien om alle diensten zoveel als mogelijk via ons Fb-account digitaal te streamen. We begrijpen best dat dat niet zo is als daadwerkelijk participeren in de kerk, maar voor het religieus contact is dit een redelijk goede oplossing. Dat zal overigens ook gelden voor de diensten met Kerstmis en oud en nieuw. (In bijlage het overzicht van de diensten en aanvangstijden i.v.m. de Lock-down). Deze pandemie heeft ons juist aan het denken gezet om ons verlangen naar God en het deelnemen aan de eucharistie te ontdekken. Het heeft ons aan het nadenken gezet om de werkelijke reden om naar de kerk te gaan te ontdekken. Dankzij Corona.

Advent
Door al die beperkingen die ons worden opgelegd krijgen we wel meer tijd om ons te bezinnen op het Kerstgebeuren en de jaarwisseling. Dit geeft ons tevens de mogelijkheid om in huiselijke kring deze feestdagen samen te vieren met gebed en overweging.
We doen in elk geval ons best om in de kerk de adventstijd niet uit het oog te verliezen. De adventskrans gaan we op het priesterkoor plaatsen: elke zondag één kaarsje meer aansteken, totdat ze alle vier branden. En elk weekend hebben we kindernevendiensten waarbij alle kinderen zijn uitgenodigd. Elke donderdag in de advent van 5.00 tot 6.00u n.m. is er eucharistische aanbidding. Tijdens de
aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten, om een echte innerlijke schoonmaak te houden voor Kerstmis en de jaarwisseling.

Kerstmis
Het komend kerstfeest is een goede gelegenheid om ons christenzijn te hernieuwen. Wij heten jullie nu reeds van harte welkom in onze vieringen. Tijdens de diensten met Kerstmis zal er ook de mogelijkheid bestaan om, als de kerk reeds bezet is met het maximum aantal personen, in de grote parochiezaal, de dienst synchroon te volgen. De werkgroepen zullen alle moeite doen, om alles mooi en godsvruchtig te laten verlopen. In deze parochie nieuwsbrief vindt u het schema van de vieringen rond de kerstdagen in onze parochie. U kunt het schema ook vinden op onze website: https://www.rkparnoord.org/
en op onze facebook pagina: https://facebook.com/rkparochienoord/

Kerkdiensten rond Kerst, Oud en Nieuw
Voor de komende feestdagen volgt hier een overzicht van de diensten. Denkt u er wel aan, dat wij voor kerstavond en kerstdag geenintenties aannemen. De diensten moeten tijdig voorbereid worden. Zoals vroeger zullen de priesters tijdens de kerstdagen voor alle parochianen bidden, zonder speciaal namen te noemen. Zo is iedereen ingesloten en niemand uitgesloten!

Donderdag 24 december
Kerstavond
H. Driekoningen 17.00 u. Kinderdienst
20.00 u. Nachtmis
Vrijdag 25 december
Hoogfeest van Kerstmis
H. Driekoningen08.00 u. H. Mis
Sint-Augustinus08.00 u.H. Mis
Sint-Jozef10.00 u. H. Mis
Zaterdag 26 December
Vooravond Feest van de Heilige Familie
H. Driekoningen 18.00 u.H. Mis
Zondag 27 december
Feest van de Heilige Familie
H. Driekoningen

08.00 u.
H. Mis

H. Driekoningen
08.00 u.W.C.D.

Sint-Jozef
17.30 u.H. Mis
Maandag 28 december
HH. Onschuldige Kinderen
H. Driekoningen18.00 u.Kinderzegening
geeneucharistie
Sint-Jozef17.30 u.Kinderzegening
geeneucharistie
Sint-Augustinus17.30 u.Kinderzegening
geeneucharistie
Donderdag 31 december
oudejaarsviering
H. Driekoningen18.00 u.H. Mis
Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaar Feest van de Moeder Gods H. Driekoningen09.00 u.H. Mis

Zo hebt u een compleet overzicht van onze diensten bij de hand.

Rest mij u allen een goede voorbereiding gedurende de advent toe te wensen, een zalig kerstmis en een gezegend en voorspoedig 2021. Moge God ons ook in dat nieuwe jaar genadig zijn en zegenen.

Uw parochiepastoor
Parochie Paramaribo Noord
Pater Kumar SDS

Viering stichtingsdag en hoogfeest van Maria

Op 8 december vieren we het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria én de Salvatoriaanse familie hun stichtingsdag. Pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan, ook wel Pater Jordan genoemd, stichtte op 8 december 1881 het “Apostolisch leergezelschap” dat zich later ontwikkelde tot de Sociëteit van de Goddelijke Heiland (Societas Divini Salvatoris), kortweg de Salvatorianen. Het uitspreken van de engagementen, beloften en geloften door de Salvatoriaanse familie vinden plaats op deze dag, maar we nemen ook de tijd om pater Jordan te gedenken, niet alleen om wat hij heeft bereikt, maar ook om de droevige en andere moeilijke momenten die hij moest doorstaan om het plan van God uit te voeren. Met grote volharding smeekte pater Jordan altijd de hulp af van Maria aan wie hij was toegewijd. Het is daarom ook heel begrijpelijk dat de stichtingsdag wordt gevierd op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

Johann Baptist Jordan werd geboren op 16 juni 1848 in Duitsland. Hij groeide op in een arme familie en op zijn 14e kwam zijn vader te overlijden en moest hij hard werken om voor het gezin te zorgen. Van jongs af aan wilde hij priester worden en in 1878 heeft hij zijn droom kunnen verwezenlijken. Hij werd priester gewijd! Door de situatie van de Christenen van zijn tijd, gehinderd in het praktizeren van hun geloof (Kulturkampf), groeide in hem een wens om iets te doen om het geloof van de Christenen te versterken en te verdedigen. Hij verlangde dus naar het stichten van een organisatie met als doel om mensen uit alle lagen van de bevolking te betrekken om samen te werken aan geloofsverdieping, verspreiding en verdediging op elke wijze en met alle middelen die de liefde van Christus hen ingeeft. Deze plannen ontwikkelden zich later tot de huidige Sociëteit van de Goddelijke Heiland (mannelijke tak - salvatorianen) en de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Heiland (vrouwelijke tak - salvatorianessen). De sociëteit groeide snel en had vanaf het begin een Internationaal karakter. Dit kunnen we zien binnen ons eigen bisdom met de aanwezigheid van Salvatoriaanse paters uit verschillende continenten.

Op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria geloven we dat Moeder Maria vanaf haar conceptie geheel zonder zonde was. Op 25 maart 1858 zegt Maria bij de 16e verschijning aan Bernadette Soubirous dan ook: Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. De liefde die pater Jordan had voor Maria was onmetelijk groot. Hij bad dan ook: “O Moeder, Koningin van de hemel, help mij, help mij! Hier ben ik! Aan uw voeten leg ik al mijn ambities neer” (Eigen vertaling uit het spiritueel dagboek van pater Jordan- Portugees DE III 18,21). Pater Jordan zegt in één van zijn toespraken dat we de Heilige Maagd Maria altijd moeten vereren en dat zij de Sociëteit vanaf het begin heeft bijgestaan. Ze is onze Moeder, Moeder van onze familie! Zoek daarom je toevlucht bij haar met al uw noden, en zij zal u de genaden schenken (p.Jordan - Alocuções 6 de 08/12,1896). Maria was voor pater Jordan de stralende zon bij dageraad die veel licht brengt in het leven van de gelovigen en de Salvatoriaanse missie. Laten we daarom net als pater Jordan, moeder Maria altijd vragen om hulp en haar ook eren, want alles dat we haar toevertrouwen, vertrouwen we ook aan God toe.

Nu mogen we met verlangen uitzien naar 15 mei 2021 wanner Paus Franciscus onze stichter zal Zaligverklaren. Voorwaar een belijngrijk moment voor de totale Salvatoriaanse Familie over de hele wereld. Wij zullen hier in Suriname daar ook de nodige aandacht aan schenken.

- door Mitch Busropan

Advent

Advent is een periode van vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest: de herdenking van de geboorte van Jezus. Wij christenen bereiden ons voor om de verjaardag van Jezus te vieren. Hoe bereiden we ons voor op de viering van onze eigen geboortedag? We kijken ernaar uit, verheugen ons dat we nog een jaar mogen hebben van God. Evalueren hoe het afgelopen jaar is geweest en we zijn dankbaar voor de zegeningen en bescherming die we in het afgelopen jaar hebben gehad. We branden een kaars thuis, in de kerk en vragen misschien ook een intentie aan. We zijn ons heel bewust dat we Gods zegen het komende jaar nodig zullen hebben en vragen het dan ook expliciet, we bidden ervoor. Hoe humaan zijn we geweest in het afgelopen jaar en hoe humaan willen en zullen we zijn in het komende jaar. We anticiperen dus op onze  verjaardag, een heugelijk feit en maken het gedenkwaardig.   Vier zondagen voor kerst anticiperen wij ook op de verjaardag van Jezus, de komst van Jezus. De herdenking van zijn menswording dwingt ons tot bezinning en inkeer.

In de Advents periode steken we elke week opnieuw een kaars aan in de kerk, vier in totaal. Wat gaat er door u heen, hoe voelt u zich wanneer er weer een kaars wordt aangestoken? Verheugt u zich ook op de verjaardag, de komst van Jezus, welke mate van dankbaarheid ervaart u om het weer mee te mogen maken?  Bent u zich ervan bewust dat in de Advents periode we elke week steeds iets dichter naderen tot Kerst, het Licht? De hoop op en de verwachting van het Licht is onstuitbaar.

Laten wij, christenen, in de Advent heel bewust onze harten openstellen voor het Licht, de komst van Hem die het licht der wereld is. Laten we als christenen, ons geloof, onze humane opstelling naar onze medemensen bewust bevestigen, vergroten en delen. Een nieuw begin- of vervolgpunt van het Christelijk leven. Want God komt naar ons toe in de geboorte van Jezus. Elke dag kan je Jezus ervaren maar in de Advent zijn we er nog meer bewust van. Het liefhebben van je medemens, een humane opstelling tegenover anderen. Nog bewuster de christelijke liefde ontvangen, het koesteren en met medemensen delen.

Het licht met de komst van Jezus levendig en vreugdevol blijven verspreiden. Ook wij kunnen de heldere ster zijn die leidt naar de geboorteplaats.  De betekenis van de komst van Jezus blijven vasthouden in ons leven en zo bezinningsvol en vreugdevol naar  het kerstfeest toeleven. Een hele fijne, harmonische en gezegende kerst toegewenst.

- door Glenn Leckie

No Comments Yet.

Leave a reply