NIEUWSBRIEF Februari 2021 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR

Geliefde zusters en broeders,

Het nieuwjaar gaat geleidelijk voort en de tweede maand februari is niet ver weg meer. Op woensdag 17 februari is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. We doen ons best om toch een bezinningsvolle tijd te hebben. In het midden van de maand februari – 14 februari - vieren wij Valentijnsdag.  Dit is de feestdag van de heilige Valentinus.  Deze heilige is de schutspatroon van verliefden en verloofden. Hij stierf als martelaar in het jaar 306.
In dit kader wil ik het hebben over het sacrament van het Huwelijk: 1 van de zeven sacramenten in onze katholieke Kerk.

Huwelijk

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. Trouwe liefde en de geboorte van nieuw leven zijn voor christenen altijd ervaringen geweest die hen op het spoor brachten van God. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde. In de kracht van de heilige Geest wordt het huwelijksverbond een teken van Gods liefdevolle nabijheid.

Wat liefde is, leren wij christenen van Jezus van Nazaret. Zijn leven stond geheel in het teken van de ander. Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden, zelfs letterlijk op het kruis. In hun wederzijds gegeven-zijn aan elkaar willen gehuwden die liefde - Christus' liefde voor zijn volk - zichtbaar en tastbaar maken. Daarom erkent de kerk het huwelijksverbond als een sacrament, als een heilig teken waarin Gods liefde concreet wordt. Het sacrament zuivert, bevestigt en stimuleert het waardevolle dat in elk menselijk huwelijk aanwezig is en verdiept het tot een teken van Gods liefde.

Wat moet je doen als je geroepen voelt om te trouwen?

Echtparen die een kerkelijk huwelijk wensen aan te gaan, nemen twee maanden vooraf contact op met de pastorie. Het is aan te raden, eerder geen afspraken te maken omtrent uur en datum van het huwelijk. Dit om teleurstellingen te voorkomen. In de kerstweek en tijdens de Goede Week worden er geen huwelijksvieringen gehouden in onze kerk. Dit heeft te maken met de grote drukte in de kerk en de vele voorbereidingen voor de kerkelijke feestdagen. De huwelijksvoorbereiding bestaat uit de invulling van de officiële gegevens, de kennismaking met de priester, gesprekken over de betekenis van het kerkelijk huwelijk en de afspraken omtrent de kerkelijke viering.

Huwelijksbelofte

Ik wil je man/vrouw zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven (uit de huwelijksliturgie).

Bijgaand hebben wij ook een mooie en inspirerende getuigenis van een echtpaar opgenomen dat haar veertig jarig huwelijksjubileum heeft gevierd: ‘In liefde en verbondenheid samen’

Lees veel plezier wens ik u toe.

Christelijke groeten
Pater Kumar SDS
Pastoor

Pater Franciscus van het Kruis Jordan (2)

Zijn eerste diepe geestelijke ervaring heeft hij gehad toen deze, van vrolijkheid en overmoed overvloeiende knaap, op 7april 1861, zijn eerste heilige communie deed. Hij was toen 12 jaar oud.

Vanaf dat onomkeerbaar moment in zijn jonge leven was hij vastbesloten om koste wat kost, priester te worden. En dat hij een doorzetter is geweest, bleek toen al. Na als ongeschoolde arbeider te hebben gewerkt aan de aanleg van een spoorweg, eveneens als schildersgezel en tweemaal onder de wapens te zijn geroepen, kan hij uiteindelijk door middel van prive-lessen van een bevriende priester naar de zesde klas van het gymnasium. Het vastleggen van deze en andere ervaringen uit zijn innerlijk leven begint pas bij zijn eerste aantekeningen op 1 juli 1875 in wat wij later zijn Geestelijk Dagboek zijn gaan noemen. In feite vier schriften, later tot één boek ingebonden. Hij is dan inmiddels 27 jaar oud en heeft het eerste jaar van zijn studie in filosofie en theologie ter voorbereiding op zijn priesterstudie afgerond. Uiteindelijk wordt hij op 21 juli 1878 tot priester gewijd. Hij is dan 30 jaar oud.

Zijn eerste diepe geestelijke ervaring heeft hij gehad toen deze, van vrolijkheid en overmoed overvloeiende knaap, op 7april 1861, zijn eerste heilige communie deed. Hij was toen 12 jaar oud.

Als neomist (pasgewijde priester) vertrekt hij naar Rome om daar Oosterse talen te studeren. Met name: Aramees, Syrisch, Koptisch, en Arabisch. Hij onderneemt dan ook een reis naar het Oosten en verblijft in Egypte, Palestina en Libanon. In dat laatste land krijgt hij tijdens een moment van overpeinzing de ingeving alsmede de onweerstaanbare drang om een “Apostolisch Leergezelschap” te stichten. Teruggekeerd in Rome en op privé-audientie bij Paus Leo Xlll (6 september 1880) legt hij dit plan voor aan de paus. Deze schenkt hem zijn zegen voor zijn stichtingsplannen.

(wordt vervolgd in maart a.s.)

- Jos Steeman

In liefde en verbondenheid samen

Veertig jaar huwelijk Esseline en Eddy

Het begin

Op 26 december 2020 was het precies 40 jaar geleden dat wij wettelijk zijn getrouwd. Wij kenden elkaar veel eerder.
Onze relatie begon op 25 november 1975, de dag van de Staatkundige Onafhankelijkheid van ons land.

Ik zat toen nog op het CPI (Kweekschool) en Eddy was pas begonnen met werken. Er was feest op school en hij kwam met een paar vrienden langs om een kiekje te nemen.

In het onderwijs was het toen zo, dat je met een diploma op zak eerst twee schooljaren in een district moest werken. Ik had toen gekozen voor het district waar ik als jong meisje naar school ging op de GLO-school, O.S. Reynsdorp in het plaatsje Bakkie in het district Commewijne.

Wij zagen elkaar om de twee weken. Ik ging dan of met de rivierboot naar de stad (Paramaribo) of kwam Eddy op de bromfiets naar Commewijne om me te halen. (Je kon toen de plaats niet met de auto bereiken)
Deze twee wekelijkse trip naar en van de stad was vermoeiend maar de gedachte je vriend te zien deed alle vermoeidheid te niet. Eddy wachtte vrijdagmiddag op mij aan de Waterkant om richting Billiton te rijden. Zondagochtend bracht hij me dan terug naar de Waterkant.
We namen afscheid met een dikke brasa en ik stapte in de Tapoeripa- of Tempatieboot richting Commewijne.
Afhankelijk van het getij duurde de bootreis 3 tot 4 uren.

Gezin
Begonnen met ons tweeën telt ons gezin nu zestien leden, na 45+ jaren 4 kinderen, 1 dochter en 3 zonen en 6 kleinkinderen, 3 meisjes en 3 jongens. Alle vier kinderen hebben een goede educatie genoten. Er wordt ook wel gezegd: “Je bent geslaagd in de opvoeding van jouw kinderen als ze wat zijn geworden in de maatschappij”. En dat kunnen wij beamen.

Ondanks ze nu allen in het buitenland wonen maakt de moderne technologie het mogelijk dat wij haast dagelijks contact hebben met elkaar.

Alle kinderen en 4 (van de zes) kleinkinderen zijn gedoopt in de H. Driekoningenkerk door pater Gerard Geyskens+ en door pater Jan Verboogen.

Ook ik werd gedoopt door pater Gerard+; dat was in januari 1991 samen met een grote groep andere gelovigen. Deze groep was de eerste aan wie hij toen zelf catechese lessen verzorgde.

Bijzonder moment

Een bijzonder moment en een unieke gebeurtenis in ons huwelijksleven was toen pater Gerard+ op 20 augustus 2006 in groepsverband aan negen Javaanse echtparen het Huwelijkssacrament toediende. Wij behoorden tot deze groep.

Zoals in elk huwelijksleven hebben ook wij ups en downs meegemaakt. Maar door geloof en volharding en de genade van Onze Lieve Heer hebben we dit kunnen trotseren.

We zijn nu nog steeds in liefde en verbondenheid samen en gaan verder met Hem als onze Leidsman.

-door Esseline Djotaroeno

No Comments Yet.

Leave a reply