NIEUWSBRIEF Mei 2020 RK PAROCHIE NOORD 2020

WOORD VAN DE PASTOOR

Dierbare gelovigen,
Wij zijn in de derde maand van de corona virus pandemie. Ook in deze maand zullen onze kerkvieringen gehouden worden met in achtneming van de voorgeschreven voorzorgmaatregelen die nieuwe besmettingen met het corona virus moeten voorkomen. Het zijn historische vieringen, nooit eerder voorgekomen, met het maximaal aantal voorgeschreven gelovigen en met live streaming via YouTube, FB en internet. Zo hebben wij de diensten in de veertigdagentijd, de Goede Week, gedurende Pasen, en in de Paastijd gevierd. Op dezelfde wijze zullen wij verder onze kerkdiensten verzorgen in de resterende Paastijd tot Hemelvaart en Pinksteren op het eind van deze meimaand. Het dodelijke virus weerhoudt ons om samen met honderden andere gelovigen deze sterke periode van negentig dagen (veertig dagen vóór Pasen en vijftig dagen van Pasen tot Pinksteren) in onze liturgische kalender te kunnen vieren. Wij zullen afhankelijk van versoepelde of verscherpte maatregelen in de komende periode onze kerkvieringen conform aanpassen.  Wij zullen u tijdig in kennis stellen.

Laatstleden heeft de Antilliaanse Bisschoppenconferentie een document gepresenteerd voor het Caribisch gebied om op een nieuwe manier kerk te zijn. Vooral nu is het meer actueel vanwege de corona pandemie.  We moeten anders denken dan voorheen, toen we dachten dat het de enige methode was, dienst houden, catechese lesgeven in een lokaal/klas enz.


Vanwege deze crisis, is alles achter geraakt, de catechese en alle andere samenkomsten en activiteiten. We willen dit niet langer laten voortduren, we willen dat bepaalde activiteiten, die we nog op afstand kunnen doen zeker voortzetten. Zo doen we  livestreaming van alle diensten, gebeden en ook “online catechese” voor de kindercatechese.


Beste parochianen ondanks dat we fysiek op afstand blijven, geestelijk, via virtuele manieren en in gebed komen we naar u toe, we denken aan u en uw goedheid.


We missen in het bijzonder onze zieken en senioren, die op de eerste zondag van de maand, de Heilige Communie thuis zouden ontvangen, wij bidden dat u Gods nabijheid en zegen mogen ervaren, dat u beseft hoe groot Zijn liefde is en dat Hij met u en ons zijt tot in lengte van dagen.


Veel leesplezier beste allen en houdt u zich maar goed!


Verbonden op afstand
dichterbij dan ooit
we missen de knuffel en hand
maar vergeten nooit
te denken aan elkaar
we delen en geven
de liefde door in woord en gebaar
dit is de kern van ons leven.
Groot was de afstand
tussen God en de mens
maar het was Jezus wens
te werken aan een nieuwe band
Vader ik wil dat zij bij Mij zijn
verlost van alle angst, ziekte en pijn.
-Leo Heuvelman
 
Met Christelijke groet
Pater Kumar Irudayasamy SDS
Pastoor 

MEIMAAND-MARIAMAAND

Wij zijn in de meimaand, de Mariamaand, de rozenkransmaand.
Laten wij in deze Mariamaand, de rozenkransmaand, zoals paus Franciscus ons allen vraagt om nadrukkelijk de schoonheid van het rozenkransgebed thuis te herontdekken, vooral in deze tijd van beproeving.  Wij sporen u ook aan om dagelijks de rozenkrans te bidden.
Een bemoediging en een gebed tot Maria van paus Franciscus:


Als we samen het aangezicht van Christus overpeinzen met een hart zoals dat van Maria, onze Moeder, zullen we ons nog meer als een spirituele familie verenigen en het zal ons beslist helpen om deze beproeving te boven te komen.


Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God


In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, spoeden we ons naar U en zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder.


Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze coronaviruspandemie. Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.


Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.


Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid.


Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen.


Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.


Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp kunnen schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken en sociale en economische oplossingen kunnen bedenken die geïnspireerd zijn door toekomstvisie en solidariteit.


Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen.


Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.


Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.


Aan U, die op onze reis straalt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria. 


Amen. 

Van Pasen naar Pinksteren: De 50-dagentijd

In deze 50-dagentijd zitten in de Katholieke Kerk drie belangrijke en grote feesten, te weten Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Hierin zijn zeven maal zeven dagen (49) gevat en de vijftigste dag is dan de dag van de afsluiting/de voltooiing van deze periode, tevens Pinksteren, de uitstorting van de H.Geest.

Ook het Jodendom kende deze 50-dagentijd. Die begon voor hen met Pesach (Pasen) de uittocht uit Egypte. Op de 50ste dag van hun tocht  naar het beloofde land ontving Mozes op de Berg Sinai de Tien Geboden. Dus ook precies 7 weken na het Pesachfeest, als afsluiting/de voltooiing  van het vertrek uit de slavernij. De volheid van de slavernij was voldaan en gingen zij opweg naar het beloofde land. Jaarlijks wordt door de Joden hieraan herinnerd door het Sjavoeot, het wekenfeest.

In de 50-dagentijd, tussen Pasen en Pinksteren, worden in onze kerk de Initiatie-sacramenten toegediend, t.w. de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Dit kan dus dit jaar moeilijk i.v.m. de corona-pandemie. Dit Sjavoeot, oogstfeest, is een feest van de eerstelingen van de oogst. Zo kunnen we ook het Pinksterfeest zien als het begin van de Kerk van de verrezen Christus en kunnen we die tijd tussen Pasen en Pinksteren zien als een tijd om ons meer toe te leggen op ons geloof en dit te verdiepen.

Regelmatig lezen we in de bijbel over deze periode, dat Jezus zelf hiertoe ook de aanzet geeft. Denken we aan de uitleg die Hij geeft over de profeten aan de Emmaus-gangers. Zo ook aan ons, zeker waar we nu door het corona-virus meer aan huis gekluisterd zijn en daardoor ook meer tijd kunnen besteden aan het lezen van de Bijbel, het Woord Gods en om erover te bezinnen en mediteren. Dat is dus de bedoeling van deze  50-dagentijd. Meer bidden en bezig zijn met Gods Woord.

No Comments Yet.

Leave a reply