NIEUWSBRIEF#24 januari 2022 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR

Geliefde zusters en broeders,

Wij zijn ingaande februari 2020 begonnen met onze parochie nieuwsbrief om ons beter betrokken te voelen binnen onze kerkgemeenschap en ook om op de hoogte te zijn van alle activiteiten binnen onze parochie gemeenschap.

Bijna 2 jaren zijn al voorbij. Gaarne ontvangen wij uw feedback omtrent deze digitale berichten, om onze nieuwsbrief steeds te verbeteren en of effectiever te maken. Wij danken God dat we dit jaar toch samen kunnen komen om de geboorte van Jezus te vieren. Met Kerstmis komt God naar ons, wie we ook zijn, wat we ook doen, waar we ook wonen, want door Jezus’ menswording is God in ieder van ons komen wonen. Hij laat ons nooit alleen, waar we ons ook bevinden: in een gezin, op straat, alleen, in een klooster, in een gevangenis, waar we ook zijn. Hij woont in ieder van ons om ons menszijn te verruimen, zodat we Hem altijd kunnen ontdekken in onszelf, maar ook in onze medemensen dichterbij en veraf. Laten we uit dankbaarheid dat God met ons is en in ons is, hoopvol verdergaan naar het nieuwe jaar 2022.

In naam van de parochieraad wens ik u allen een gezond en veilig 2022 toe, ik zal niet zeggen corona-vrij zoals vorig jaar. Corona zal blijven zoals andere pandemieën in de geschiedenis, we zullen wel gewend worden en beschermd worden door de medische ontwikkeling. Laten we daarvoor blijven bidden en hopen.

Het bovenstaande zou je als volgt kunnen formuleren: Volgens de algemene liturgische kalender is het op 6 januari altijd het hoogfeest van de Openbaring van de Heer, ook wel Epifanie of Driekoningen genoemd. Omdat 6 januari meestal op een weekdag valt, viert men dit hoogfeest in de RK Kerk wereldwijd veelal op de zondag die volgt op 1 januari. Voor 2022  betekent dit dat we het op 2 januari al vieren. Omdat onze parochiekerk de Heilige Driekoningen als patroonheiligen heeft, zullen wij er extra aandacht aan besteden. Zondag 2 januari vieren we met de wereldkerk het hoogfeest van de Heilige Driekoningen en op 6 januari vieren we het nogmaals voor onze parochiekerk als een dubbel feest waarbij we onze patroonheiligen, de heilige Driekoningen, gedenken en eveneens de 55ste verjaardag van de inwijding van onze Driekoningenkerk. In dit verband houden we een triduüm, een drie dagen durende geestelijke voorbereiding op maandag 3 -, dinsdag 4 – en woensdag 5 januari 2022; aanvangstijd is telkens om 18.00 uur. In dit triduum zullen verschillende werkgroepen van onze parochie participeren. U bent allen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Wij nemen de gelegenheid te baat, allen te feliciteren en hen die zich - hoe dan ook - inzetten voor het welzijn van de parochiegemeenschap. Ook in het nieuwe jaar rekenen we op uw onmisbare medewerking.

Uw parochiepastoor
Parochie Paramaribo Noord
Pater Kumar SDS

HET NIEUWE JAAR

Vaak horen we anderen en/of onszelf zeggen: “ A New Year, A New Me ”, misschien lukt het ons wel even, die ‘nieuwe ik’, te zijn, maar dan raken wij helaas na korte tijd misschien weer in verval.

Persoonlijk heb ik niets tegen die stelling of dit voornemen “ A New Year, A New Me ”, maar staan wij er echt bewust bij stil wat we precies daarmee zeggen of bedoelen. Komt die stelling of dat voornemen uit onze eigen gedachten of is het omdat iedereen het zegt? Lopen we gewoon maar mee met die bekende stelling of komt het daadwerkelijk uit ons hart?  

Het is natuurlijk niet verkeerd om bij elke decembermaand en vooral bij de overgang van 31 december naar 1 januari onze nieuwe voornemens te maken, te bezinnen en te reflecteren over wat goed, minder goed en totaal verkeerd was, zodat wij in de toekomst ons leven beter kunnen gaan inrichten en bovenal om met een verbeterde versie van onszelf in het nieuwe jaar te stappen.

Het is überhaupt terecht wanneer we zeggen met ons voornemen: een nieuw jaar een nieuwe ik, vooral wanneer wij dat voornemen bewust en uit volle overweging met Christus in ons hart en onze gedachten hebben opgenomen.

Uit ervaring en beproevingen heb ik mogen leren en deel ik het graag met u dierbare broeders en zusters, dat een nieuw jaar en een nieuwe ik ook betekent dat we een nieuw of veranderd mens dienen te worden in Christus onze Heer.

Het nieuwe ik betekent immers ook dat wij de oude gewoonten en gedachten zoals haat, wrok, wraakzucht, ongeduld, negatieve gedachten, haatdragendheid, trauma, boosheid, jaloezie, geroddel en het niet kunnen vergeven, achterwege moeten laten. Dit betekent ook, het in staat kunnen zijn om hen te vergeven die ons kwaad hebben gedaan en die ons onrecht hebben aangedaan. Maar bovenal moeten wij onszelf op de eerste plaats ook kunnen vergeven. Want door onszelf te vergeven, kunnen wij de minder leuke dingen die zijn gebeurd beter begrijpen en accepteren waardoor wij gemakkelijker de andere persoon kunnen vergeven, het probleem kunnen loslaten en kunnen verder gaan in het leven.

Het zal zeker niet eenvoudig zijn om het te doen, maar met Christus aan onze zijde en de juiste mensen om ons heen is het wel haalbaar en mogelijk tot een nieuw ik te komen: een veranderd mens in Christus te zijn. Immers wij mensen zijn kostbaar in zijn ogen, een ware schat.

Bovendien leert Gods woord ons: “ Hij is de weg, de waarheid en het leven…”. In Christus alleen kunnen wij nieuw leven ontvangen en tot een verbeterde versie van onszelf  komen die in harmonie is met Gods maatstaven en Zijn Woord. Dan pas zullen wij in vrede kunnen leven met onszelf en onze medemensen.

Laten wij, broeders en zusters, ons nieuwe jaar bovenal instappen met Christus in ons hart, in onze standpunten en redeneringen. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij zijn enige Zoon naar ons toezond. Dankzij Christus is er nieuw leven en nieuwe hoop, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

-door Esther Poredjo (Lector)

Patroonfeest Parochiegemeenschap Noord

Het patroonfeest is een kerkelijk feest ter ere van de beschermheilige van een Rooms Katholieke kerk. Afhankelijk van de plaats die een specifieke patroonheilige binnen de R.K.-kerk inneemt kan de “herdenkingsdag” van die persoon een gedenkdag, een feestdag of een hoogfeest zijn.

De beschermheiligen van onze parochiegemeenschap zijn die 3 koningen (wijzen of magiërs) (Melchior, Caspar en Balthazar) uit het Oosten, die met geschenken kindje Jezus hebben bezocht.

De viering van dit patroonfeest wordt traditiegetrouw op 6 januari gevierd en deze dag staat ook bekend als “Openbaring van de Heer”.

Op 6 jan 2022 vieren wij ons 55-jarig jubileum en zal er een bijzondere eucharistie viering gehouden worden. Voorafgaand aan het patroonfeest en wel op 3, 4 en 5 januari zal er een geestelijke voorbereiding zijn in de vorm van extra gebed.

Goud, wierook en mirre

Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugd. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. (Mattheüs 2:10–11)

Waarom zijn juist deze drie (3) geschenken (goud van koning Melchior, wierrook van koning Balthazar en mirre van koning Caspar) aangeboden en aan de voet van de Here Jezus gelegd?

Voorzichtig kun je zeggen dat deze drie (3) geschenken als het ware de ingrediënten zijn van de weg die naar Jezus voert.

Mirre…het geschenk van Caspar

Mirre is een kostbaar welriekend gomhars van een struik of boom. Het werd o.a. gebruikt ter bereiding van heilige zalfolie.

Mirre is ook een beeld van bitterheid en daarom van lijden. Het altaar is het beeld van het offer van de Heer Jezus waar hij de bitterheid van het lijden moest ondergaan. Ook staat mirre voor de status van Gezalfde/ Messias.

Wierook…het geschenk van Balthasar

Wierook is een beeld van de heiligheid, van het gebed.

Ook in onze kerken wordt er wierook gebrand. Het is een reukoffer dat staat voor gebed dat zoals de wierook naar de hemel opstijgt.

Door wierook wordt God aanbeden en geëerd.

Goud…het geschenk van Melchior

Dit edelmetaal dat van oudsher als betaalmiddel diende heeft voor ons christenen een andere symboliek.

Goud is een beeld voor het koningschap … de koninklijke status van Jezus.

Een uiting van grote waardering voor Hem en een vorstelijk geschenk aan Hem door hen die Hem als koning aanbidden.

Hoe kunnen wij als parochianen dit gebeuren toepassen op ons eigen leven? Hoe gaan we om met deze drie (3) ingrediënten in ons leven?

Laten we de nederigheid getoond door de koningen ook tonen naar onze medemens. Ook is het voor ons van belang dat we bewust omgaan met deze drie (3) ingrediënten in ons leven; goud, wierrook en mirre. Ook wij gaan door een tijd van lijden en pijn, maar als wij sterk in geloof blijven en oprecht blijven bidden, zijn en blijven wij verbonden met onze koning, Jezus Christus.

-door Chiara Tonch & Sevora Bergwijn (Lectoren)

No Comments Yet.

Leave a reply