NIEUWSBRIEF#25 februari 2022 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR

Geliefde zusters en broeders,

Het nieuwjaar gaat geleidelijk voort en de tweede maand februari is reeds ingegaan. In het weekend van 12 en 13 februari vieren we World Marriage Day en natuurlijk op 14 februari Valentine’s dag.

In dit kader wil ik het hebben over het sacrament van het Huwelijk: 1 van de zeven sacramenten in onze katholieke Kerk.

Huwelijk

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. Trouwe liefde en de geboorte van nieuw leven zijn voor christenen altijd ervaringen geweest die hen op het spoor brachten van God. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde. In de kracht van de heilige Geest wordt het huwelijksverbond een teken van Gods liefdevolle nabijheid.

Wat liefde is, leren wij christenen van Jezus van Nazaret. Zijn leven stond geheel in het teken van de ander. Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden, zelfs letterlijk op het kruis. In hun wederzijds gegeven-zijn aan elkaar willen gehuwden die liefde - Christus' liefde voor zijn volk - zichtbaar en tastbaar maken. Daarom erkent de kerk het huwelijksverbond als een sacrament, als een heilig teken waarin Gods liefde concreet wordt. Het sacrament zuivert, bevestigt en stimuleert het waardevolle dat in elk menselijk huwelijk aanwezig is en verdiept het tot een teken van Gods liefde.

Wat moet je doen als je geroepen voelt om te trouwen?

Echtparen die een kerkelijk huwelijk wensen aan te gaan, nemen twee maanden vooraf contact op met de pastorie. Het is aan te raden, eerder geen afspraken te maken omtrent uur en datum van het huwelijk. Dit om teleurstellingen te voorkomen. In de kerstweek en tijdens de Goede Week worden er geen huwelijksvieringen gehouden in onze kerk. Dit heeft te maken met de grote drukte in de kerk en de vele voorbereidingen voor de kerkelijke feestdagen. De huwelijksvoorbereiding bestaat uit de invulling van de officiële gegevens, de kennismaking met de priester, gesprekken over de betekenis van het kerkelijk huwelijk en de afspraken omtrent de kerkelijke viering.

Huwelijksbelofte

Ik wil je man/vrouw zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven (uit de huwelijksliturgie).

Ik wens u veel leesplezier toe,

Christelijke groeten

Pater Kumar SDS

Pastoor

30e Wereldziekendag 2022 

Februari 11

Wereldziekendag is een initiatief van de Katholieke Kerk, paus Johannes Paulus II in 1992 in het leven heeft geroepen. De paus had zelf de ziekte van Parkinson. Een jaar na zijn diagnose (11 februari) riep hij die dag uit tot de Internationale Dag van de Zieken. De datum is niet toevallig.  Op die dag zag Bernadette de Heilige Maagd Maria in Lourdes.

Deze dag is ook in het leven geroepen om het volk Gods, de katholieke zorginstellingen en de burgerlijke samenleving bewust te maken voor de zieken en iedereen die zorg voor hen draagt. Vooral in deze tijd met de wereldwijde corona pandemie, waarbij we ons zo kwetsbaar voelen.

Weest barmhartig

Ieder jaar is er een thema aan deze dag verbonden, zo ook dit jaar en wel:

Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is” (Lc. 6, 36). Dit thema richt onze blik eerst en vooral naar God “rijk aan erbarming” (Ef. 2, 4), die altijd naar zijn kinderen kijkt met de liefde van een vader, ook wanneer ze zich van Hem verwijderen. Barmhartigheid is inderdaad Gods naam bij uitstek. Zij drukt zijn natuur uit; niet als een gelegenheidsgevoel maar als een kracht die aanwezig is in al wat Hij doet. Hij is tegelijk kracht en tederheid. Daarom kunnen wij met verbazing en dankbaarheid zeggen dat de barmhartigheid van God zowel de dimensie van het vaderschap en het moederschap bevat want Hij zorgt voor ons met de kracht van een vader en de tederheid van een moeder, en verlangt ons altijd het nieuwe leven te geven in de Heilige Geest.

Viering Parochie Noord

Op deze Werelddag der Zieken hebben wij het gebruik om de algemene ziekenzalving toe te dienen aan onze zieken en senioren mede- christenen. Vanwege de pandemie hebben wij het vorig jaar anders moeten vieren en wel met een eerste openlucht eucharistieviering bij onze Mariagrot. Onze senioren en zieken hadden wij toen gevraagd om deze viering virtueel te volgen. Er werden speciale kaarsen gezegend en deze werden thuisbezorgd bij onze zieken en senioren die de thuiscommunie ontvangen.

Het is goed om het sacrament van de ziekenzalving uit de sfeer te halen van ‘dat het alleen toegediend wordt wanneer iemand stervende is’. Het sacrament van de zieken kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om zijn nabijheid en kracht. Het is jammer dat mensen, zoals vroeger veelal de praktijk was, hiermee wachten tot de stervensfase aanbreekt of wanneer het niet meer kan.

Daarom wordt er in verschillende kerken één keer per jaar de gelegenheid geboden om samen met anderen, te midden van de geloofsgemeenschap, dit sacrament te ontvangen. Zo ook in de Heilige Driekoningenkerk ieder jaar rond 11 februari.  Met de ziekenzalving wordt namelijk vooral geestelijke heling beoogd. Christus is immers onze Salvator (Heiland): Hij is degene die ons wil zalven, wat wil zeggen: “heel maken”.

Met dit gebaar willen wij jullie opdragen aan God, die voor zijn kinderen wil blijven zorgen en hen wil blijven dragen, zeker en vooral als dezen ziek zijn.

Gezondheidspastoraal

De paus heeft het in zijn boodschap van dit jaar ook over de pastorale barmhartigheid: aanwezigheid en nabijheid.

In de loop van deze dertig jaren heeft de gezondheidspastoraal zijn onmisbare dienstverlening altijd meer erkend gezien. Als de ergste discriminatie waaraan de armen lijden – en zieken zijn arm aan gezondheid – het gebrek is aan spirituele aandacht, kunnen wij niet nalaten hun Gods nabijheid te bieden, zijn zegen, zijn Woord, de viering van de Sacramenten en het aanbieden van een weg van groei en rijping in het geloof. 

Hieromtrent zou ik eraan willen herinneren dat zieken nabij zijn en hen pastoraal begeleiden, niet alleen de voorbehouden taak is van enkele bedienaars die zich daaraan wijden. Ziekenbezoek is een uitnodiging die Christus richt tot al zijn leerlingen. Hoeveel zieken en bejaarden wonen thuis en verwachten bezoek! De bediening van de troost is een plicht van elke gedoopte, in herinnering aan het woord van Jezus: “Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht” (Mt. 25, 36).

Laat ons samen met de paus alle zieken en hun familie toevertrouwen aan de voorspraak van Maria, heil van de zieken. Mogen zij in vereniging met Christus, die het leed van de wereld op zich neemt, zingeving vinden, troost en vertrouwen. We bidden voor al het gezondheidspersoneel en familieleden die zieken thuis verzorgen, dat hun zorg een levend teken van Gods Barmhartigheid mogen zijn en dat naast de gepaste verzorging ook de broederlijke nabijheid door de patiënten ervaren mag worden.

“Mensen die ziek zijn of oud krijgen bemoediging als ze gezalfd en gezegend worden met het sacrament van de zieken. Het gezamenlijk gebed geeft kracht en sterkte en tegelijk de nodige innerlijke rust om met open handen te ontvangen
en te dragen wat God voor hen heeft toebedacht”

Bron: Boodschap Paus Franciscus,

Wereldziekendag februari 2022

Gebed bij de ziekenzalving

“God behoedt de mens niet voor het lijden, maar

Wel in het lijden.

Mensen hebben twee wensen:

Oud worden

en jong blijven

Wij leven niet om te sterven,

Wij sterven om te leven”.

Enkele ervaringen, een getuigenis en overige reacties bij Ziekenzalving in de H. Driekoningen Kerk

Blij en dankbaar gevoel
De eerste keer, nu ongeveer 10 jaar geleden, dat ik in m’n hoedanigheid als lid van de werkgroep Zieken en Bejaardenzorg zou assisteren bij de ziekenzalving was voor mij een onvergetelijke, spirituele en mooie belevenis.
Op die dag werden de senioren gebracht met de auto of taxi; ze kwamen in hun rolstoel, met rollator of loopstok en werden opgevangen en naar hun plaats begeleid door de leden.
De kerk was vol met de senioren die devoot zaten te wachten op het moment van de toediening van de ziekenzalving.
Mijn taak was ook bij de banken te staan zodat de mobiele senioren per rij naar voren konden gaan om de heilige zalving te ontvangen. Degenen die slecht ter been waren konden blijven zitten en pater ging naar hun toe.
Aan het eind gingen ook wij naar voren. Voor mij was het de eerste keer en ik had daarna een blij en dankbaar gevoel dat alles goed was. Daarna heb ik elk jaar geholpen.
Bij de ouderen die bedlegerig zijn, ging pater aan huis bij “m’n oudje”. Je kon de opleving en blijdschap bij de “zieke” duidelijk merken, ook de huisgenoten waren verheugd en tevreden. (Wilma Blijd)

Alle lof en eer aan de Heer

De ziekenzalving heb ik eens als heel gezegend ervaren. Ik had 2 dagen vooraf aan de ziekenzalving niet zo goed/rustig geslapen. Ik heb toen in de nacht gezegend water gedronken en gebeden.  Maar dat heeft maar weinig geholpen. Ik zei  tegen  mezelf, ik  hoop  dat  ik  naar  de  ziekenzalving viering kan gaan.  En dat is ook gebeurd.  Nou… ik heb die nacht rustig geslapen.  Mijn geloof en mijn gevoel zeiden me dat de zalving mij heeft geholpen. Alle lof en eer aan de Heer. Amen.  (Wilma Groenhart)

Voel Zijn helende kracht

Naar aanleiding van de keren dat ik het heb meegemaakt, vond ik het geweldig. Ik voelde de helende kracht van God door mijn hele lichaam stromen. Het was een geweldige ervaring, in één woord: het smaakt naar meer. (Alma End)

Hoopvolle boodschap bij ziekte/lijden

Geheel het menselijk leven is een lange zoektocht naar liefde, vreugde, vrede en geluk. Toch zijn niet alle momenten even gelukkig. Soms reeds zeer vroeg moet de mens de kwetsbaarheid, de broosheid van het leven ervaren. Zo een pijnlijke ervaring maakt de mens mee, wanneer hij plotseling voor korte of langere tijd of soms zelfs levenslang ziek wordt. Dan staat de wereld even stil en komen vele angstige vragen in hem op.

In Jezus heeft God zich solidair getoond met allen die hoe dan ook moeten lijden. God lijdt in Christus met ons mee. In Jezus wordt aan de lijdende mens gezegd, dat na elke “Goede Vrijdag” een “Pasen” op ons wacht.

Dit is de hoopvolle boodschap, die de lijdende dienaar ons door Zijn leven, lijden en sterven heeft getoond en voorgeleefd. Dit is ook de boodschap in onze gebeden waarbij wij smekend onze handen uitstrekken naar Hem om genezing. Waar het lijden zich aan ons opdringt, bidden wij om kracht en geloof om te blijven hopen op een toekomst waarin God ons leven schenkt. Een leven dat sterker is dan alle lijden en dood en waarin we samen geheeld en genezen zullen zijn in Zijn liefde. (Kitty Ramsaran)

Getuigenis: Hij is alom aanwezig en luistert

Vóór mijn vertrek ben ik ook naar voren geweest om de ziekenzalving te ontvangen. Op de dag vóór de ingreep heb ik, in de kapel van het ziekenhuis in Bucaramanga Columbia, knielend gebeden tot de Heer om mij wederom, zoals bij de voorgaande keren, bij te staan om er weer bovenop te komen. Ik voelde ook Zijn aanwezigheid en dat Hij naar mij luisterde. Ik zei Hem dat ik niet weet wat zijn bedoelingen waren met mij maar heb alles in Zijn machtige handen gelegd. Na de operatie waren de controles, de nabehandelingen en alles erom heen goed. Ik ben God dankbaar voor Zijn goede zorgen en dat ik vandaag de dag bijna vrijwel weer de oude ben. (Agnes)

Overige reacties:

  • Nu we de ziekenzalving zo kunnen ontvangen, voel ik me een stuk geruster; het maakt mij blij binnenin;
  • Ik voel Gods aanwezigheid veel intenser.
  • Was wel een zalig gevoel; moet het nu weer eens ontvangen om het dan te vertellen.

No Comments Yet.

Leave a reply