NIEUWSBRIEF#26 maart 2022 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR

Dierbare zusters broeders,

We zijn begonnen met de veertigdagentijd, een tijd van voorbereiding op Pasen. “Christus die over zichzelf zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij’ (Joh. 14,6).” Met Aswoensdag wordt een start gemaakt met de Veertigdagentijd.

Wij mogen uw aandacht vragen voor alle artikelen die geschreven zijn door de gemeenschap van Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt. Veel leesplezier toegewenst.

Tijdens deze veertigdagentijd opent de parochie-Noord enkele mogelijkheden om onszelf goed te kunnen voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen. Ik noem enkele belangrijke actiepunten:

  •  Elke donderdag van 17.00 - 18.00 uur is er aanbidding bij het Allerheiligste. Tijdens de aanbidding is er ook de gelegenheid voor het sacrament van biecht. De eerste volgende is op donderdag 3 maart. Voel u welkom om in een moment van stilte te verwijlen bij de Heer, die gezegd heeft: ‘Waak en bid!’
  • Deelname aan de week- en zondagsdiensten behoort zeer zeker ook tot de mogelijkheden van de vastentijd. We hebben ook de gewoonte om voor elke eucharistieviering ‘de rozenkrans van de barmhartigheid’ te bidden  als voorbereiding op de reguliere kerkdienst in onze kerk.  Voor de kinderen zijn er wekelijkse kindernevendiensten op zaterdag en zondag. Samen als familie naar de kerk… Ja toch!
  • Elke vrijdag om 17.30 hebben we de kruisweg waar we letterlijk en figuurlijk kunnen stilstaan bij de 14 kruiswegstaties, de bijzondere momenten van Jezus’ lijdensweg en het lijden van mensen in deze tijd. Aansluitend op het gebed van de kruisweg is er de reguliere eucharistieviering. En in Sint-Jozef en Sint-Augustinuskerk hebben wij ook op de vrijdagen de kruisweg om 17.30 uur.
  • Op zaterdag 19 maart gaat parochie Paramaribo-Noord op bedevaart naar Batavia i.v.m de veertigdagentijd. Belangstellenden kunnen zich tot en met maandag 12 maart opgeven in het secretariaat tijdens het spreekuur. Met een bijdrage van SRD 350.-
  • Lectio Divina (Goddelijke manier van schriftlezen): elke dinsdag en donderdag van 18.30 tot 20.00 uur. Wil je deelnemen, graag eerst registreren bij het secretariaat.

Van harte wens ik u toe dat de Veertigdagentijd voor u een gezegende tijd mag zijn, waarin u met Christus en met elkaar op weg moogt gaan naar Pasen.

Ik wens u veel leesplezier toe,

Christelijke groeten

Pater Kumar SDS

Pastoor

Aswoensdag

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van een 40 dagen durende vastentijd. Deze tijd loopt tot en met de zaterdag voor Pasen, ook wel Stille Zaterdag genoemd.

Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval.

Wat wordt gevierd met Aswoensdag?

Aswoensdag is een dag van boetedoening waarbij de gelovigen met een kruisje van as op het voorhoofd worden getekend, zo tonen zij berouw voor hun begane zonden.

Waarom heet de woensdag na carnaval Aswoensdag.

De woensdag volgend op Vastenavond - een dinsdag - en de carnaval vormt het begin van de veertig daagse vastentijd en wordt gekenmerkt door het “askruisje” dat op het voorhoofd van de kerkgangers wordt aangebracht of over de kruin wordt gestrooid. Deze as komt van de palmtakjes van de voorbije Palmzondag die worden verbrand. De priester zegent deze as op Aswoensdag in een eucharistieviering of gebedsdienst om ze dan in de vorm van een kruis aan te brengen op het voorhoofd of te strooien op de kruin van iedere gelovige.

Wat doe je met Aswoensdag?

Door het ontvangen van het askruisje drukt de gelovige uit dat hij/zij erkent een sterfelijk en zondig mens te zijn en daarom bereid is zich te bekeren en boete te doen door middel van gebed, vasten en solidariteit. Aswoensdag is een verplichte vastendag voor de katholieken.

Wat is de dubbele betekenis van het askruisje?

  1. De as herinnert ons mensen eraan dat wij eindige, beperkte en sterfelijke wezens zijn. Bij het aanbrengen van het askruisje kan de priester zeggen: “ Oh mens, gedenk dat jij stof bent en tot het stof der aarde wederkeert.” Dus nederigheid en openheid voor Gods grootheid moet de levenshouding zijn van alle mensen. Daarom is het ook nodig dat we ons bekeren, onze fouten en zonden durven in te zien en om vergeving durven vragen. De priester kan dus ook zeggen: “Bekeer u en open uw hart voor het evangelie!” We zijn nu eenmaal vergankelijkheid en iedereen zal een dood gaan. Het askruisje nodigt ons daarom uit om ons niet te hechten aan wat vergankelijk is maar aan wat eeuwig is: God zijn en zijn Woorden die nooit vergaan!
  2. Het kruisje doet ons ook denken aan de kruisiging en dood van Christus dat echter een overwinning betekent. Zoals as gebruikt kan worden om bijvoorbeeld koper schoon te maken en om de grond vruchtbaar te maken, zo is het askruisje ook een teken van zuivering en nieuw leven door de liefde in alles het laatste woord te geven. Dit zal ons leven, ons kerk-zijn mooi en vruchtbaar maken opdat er werkelijk Pasen gevierd kan worden.

Hoeveel dagen tussen Aswoensdag en Pasen?

De vastenperiode eindigt met Pasen. De periode duurt in totaal 46 dagen (inclusief de 6 zondagen). Omdat de zondagen geen vastendagen zijn, blijven er nog 40 dagen (weekdagen) over die dan de vastendagen zijn.

Waarom 40 dagen?

Dit verwijst naar meerdere teksten uit de Bijbel. Jezus die zelf 40 dagen in de woestijn was om te vasten (niet eten en drinken en bidden) voordat Hij zich liet dopen en zijn werk begon. Het volk Israël trok 40 jaar lang door de woestijn om daarna pas het beloofde land binnen te komen.

Hoe zit het eigenlijk met het vasten zelf?

Het kan van continent tot continent verschillen, zelfs van bisdom tot bisdom maar algemeen is iedere katholiek gehouden om minstens met Aswoensdag en Goede Vrijdag (de dag dat Jezus stierf) geen vlees te eten en geen volledige maaltijd te nuttigen. Een sobere maaltijd zonder vlees kan die twee dagen dus wel. Jongeren onder 14 jaar en senioren burgers zijn hiervan uitgezonderd. Men is vrij om dit uit te breiden naar iedere vrijdag van de vastentijd of iedere vrijdag van het jaar. Men kan ook op andere dagen of bij andere gelegenheden vasten, sober eten om dan tegelijktijdig daden van solidariteit, van delen met anderen te beoefenen.

Doorheen het askruisje en tijdens de hele vastentijd zegt God aan ons:

“Ik hou van jou zoals je bent en ik stuur je een Helper: de Heilige Geest. Ik laat je nooit alleen maar keer je a.u.b. ook naar Hem, luister naar de woorden van mijn Zoon Jezus en wees barmhartig zoals ik uw Vader barmhartig ben. Laat de Goede Geest werken in jou tot vreugde en geluk van de anderen en tot eerbied en zorg voor de schepping. Bid, deel van wie je bent en van wat je hebt en laat los wat je verwijdert van de liefde voor mij, voor de medemens en voor de schepping. Dan zal het iedere dag Pasen worden.”

Sint Jozef of Heilige Jozef: Bruidegom van de Heilige Maagd Maria

Wat weten we eigenlijk van hem? Niet meer dan dat de bijbel ons vertelt; dat hij een eenvoudige handwerksman was, een timmerman in Nazaret. Niet zozeer door zijn afkomst, maar door “Voedstervader van Jezus” te worden, is hij hoog in aanzien gestegen. Wat zegt de bijbel ons nog meer over de H. Jozef? Ze verhaalt ons slechts dat hij rechtvaardig was en trouw zijn hoge roeping als beschermer van Jezus en de Maagd Maria heeft vervuld. De bitterste uren van zijn leven waren wel die, toen hij vernam dat Maria reeds zwanger was voor zij gingen samenwonen en hij erover nadacht in stilte van haar te scheiden. Hij wilde Maria niet in opspraak brengen(Mt.1,19) Deze bitterste uren mogen we beslist tot het verlossingswerk rekenen. Toen verscheen hem in een droom een engel met de boodschap dat wat in Maria was verwekt het werk was van de H. Geest. De H. Schrift zegt dat hij, na deze mededeling Maria bij zich in huis nam. En dan zien we de H. Jozef verder heel bescheiden in de heilsgeschiedenis op de achtergrond aanwezig zijn.

St. Jozef als arbeider, hij wordt als voorbeeld gesteld voor de arbeiderswereld.

1 mei is uitgeroepen tot een feestdag van de arbeid maar het wordt niet in alle landen gevierd. Voor de katholieken is St. Jozef de patroon van de arbeid, vaak uitgebeeld met een hamer of zaag in de hand. De bedoeling is ook om die dag te bezinnen over de waarde van de menselijke inspanning voor het dagelijks onderhoud.

In 1621 werd het feest van de Heilige Jozef op 19 maart voor heel de kerk voorgeschreven. Paus Pius IX heeft hem ook tot patroon van de kerk verheven. Tevens geldt hij als de patroon van een zalige dood. Paus Johannes XXIII heeft zijn naam opgenomen in de Romeinse Canon van de H. Eucharistie en zo bidden wij tot hem in elke eucharistieviering in het dankgebed na de consecratie.

In parochie Noord hebben we in Geyersvlijt de Sint-Jozefkerk waar Sint-Jozef de patroon van deze kerk is. We zullen op vrijdag 18 maart a.s. om 18.00 uur een feestelijke hoogmis in de Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt vieren. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze viering.

Heilig Huisgezin in U is Jozef als hoofd van het gezin een voorbeeld van vaderlijke waakzaamheid, in U is Maria als bruid een voorbeeld van moederlijke zorg, in U is Jezus als kind een voorbeeld van gehoorzaamheid en kinderlijke liefde.

Wij willen uw voorbeeld navolgen en nemen onze toevlucht tot U.

Heilige Jozef bidt voor ons.

Holi Phagwa

Het Holi feest, Holi Phagwa is een Hindoefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade. [Nieuwjaarsfeest]

Doordat we in Suriname een multiculturele samenleving leven weten we veel van elkaars feestdagen, gebruiken en gewoonten. Dit overwinningsfeest wordt meestal in de maand maart gevierd, dit jaar valt het op vrijdag 18 maart en het is een nationale vrije dag.

Voordat covid-19 zijn intrede deed werd het uitbundig gevierd. Vaak te uitbundig zelfs, waarbij het echte accent eruit gaat, althans verlegd wordt.

We kennen allen nog de uitbundigheid in de Palmentuin.

Het feest wordt gevierd op de dag na volle maan waarbij men symbolisch de holika, het kwade, verbrandt.

Zingend gaat men om de brandstapel staan als teken van de overwinning van het goede en de vernietiging van de kwade macht.

Als je op zo’n uitnodiging ingaat moet je wel weten er niet naar toe te gaan met je mooiste pak. Men trekt meestal wit aan. Vooral bij kinderen wordt er gespeeld met poeder, parfum of waterkleurstof.

Ik kan mij nog zo goed herinneren toen wij met het gezin op uitnodiging bij kennissen gingen op Helena Christina in het district Wanica: het heerlijk eten, meestal op de chulha klaargemaakt, en het gezellig samen zijn.

Maar het mooiste en vrolijkste komt wanneer men overgaat om met ‘phagwa’ te spelen.

De gekleurde vloeistof die warm aanvoelde en die dagen daarna nog te zien was op je lichaam.  

Bij dit feest wenst men elkaar een ’Gelukkig Nieuwjaar’ of wel een SUBH HOLI toe.

No Comments Yet.

Leave a reply