NIEUWSBRIEF#27 april 2022 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR

R.K. PAROCHIE PARAMARIBO-NOORD

VASTENTIJD 2022

Beste medeparochianen,

De week vóór Pasen is een intense periode voor ons allemaal. Haar rijke symboliek en welbekende liturgie brengen ons binnen in het lijden, dood en verrijzenis van Christus. Elke dag geeft een andere etappe aan in die laatste week van zijn aardse bestaan en doet ons die heel concreet opnieuw beleven, ook vandaag. Dit jaar iets geruststellender dan vorige twee jaren, we krijgen de gelegenheden om fysiek te participeren aan alle vieringen.   

Palmzondag

Hier begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem niet onopgemerkt binnen. Hoewel hij op een ezeltje zit, behandelt het volk Hem als een koning. En dat is Hij: Koning van Israël. Ze verstaan alleen nog niet wat voor een koning Hij wil zijn. Ze leggen hun jassen neer om erover te lopen. Ze zwaaien met takken en zingen: Hosanna!

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag begint het triduüm. Jezus en de leerlingen treffen de laatste voorbereidingen om Pesach te vieren, het Joodse feest dat de doortocht van Israël door de woestijn - uit Egypte naar het Land van Belofte - gedenkt. Een soortgelijke doortocht staat Jezus nu te wachten, door de dood heen naar de overwinning van de Liefde. Hij leeft er heel bewust naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op het afscheid. Hij bukt zich om hun stoffige voeten te wassen en geeft hen nog een laatste les mee: Heb elkaar lief, dien elkaar. (Johannes 13, 1-15).

Na de viering is er gelegenheid om in stilte te bidden bij het rustaltaar waar de communie - het Lichaam van Christus - bewaard wordt.

Goede Vrijdag

Jezus wordt voor Pontius Pilatus gebracht en ter dood veroordeeld. Hij draagt het kruis de Calvarieberg op en wordt eraan genageld.

Vandaag is er geen eucharistie. Het is de soberste dag op de kerkelijke kalender. Goede Vrijdag is nog altijd een dag van vasten en onthouding voor katholieken.

In alle drie kerken is er om 9.00uur ’s morgens kinderkruisweg. Om 2.30 uur ’s middags beginnen we in de H. Driekoningenkerk en in de Sint-Jozefkerk met de kruisweg om het lijden van Jezus Christus te gedenken om dan om 3.00 uur Zijn sterven te gedenken zoalshet die bewuste dag echt gebeurde. In de Driekoningenkerk zal eveneens de grote zaal worden gebruikt voor live streaming van de viering.

Stille Zaterdag

Stille Zaterdag is een dag van wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die bevindt zich op dit moment in zijn graf, met een zware steen ervoor. Hij is bij de doden, afgedaald, ter helle zoals we zeggen in de geloofsbelijdenis. Van daaruit zal hij opstaan en mensen met zich meetrekken naar de hemel.

Pas ‘s avonds laat wordt die stilte doorbroken en kan de paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in het donker buiten de kerk. We hebben dit jaar in de twee kerken van onze parochie, in Sint-Jozefkerk begint de dienst om 19.00 uur en in de Driekoningenkerk om 21.00 uur. De paaskaars wordt ontstoken en het Licht - Christus - wordt doorgegeven van kaars tot kaars. Talrijke lichtjes vullen nu de kerk. We vragen hierbij dat u uw eigen kaars met een kaarshouder meebrengt. Er zijn meerdere lezingen, die samen een rode draad vormen in de Schrift.  Van de schepping over de doortocht door de woestijn tot de ontdekking van het lege graf.

Eindelijk weerklinken het Alleluia en het Gloria, uitdrukkingen van vreugde en grootheid, die tijdens de hele veertigdagentijd gesmoord waren. We zullen de grote zaal ook klaarzetten voor live streaming.

Paaszondag

Op de zondag van Pasen kan de blijdschap niet op. In de kerk worden gelovigen begroet met een vreugdevol: Christus is verrezen!

Met Paaszondag begint de 50-daagse paastijd, die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaamaan beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart - het definitief uit het zicht verdwijnen van Jezus’ aardse gedaante - en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.

Vanaf 10.00 uur -12.00 uur is er gelegenheid om flessen wijwater te halen. U kunt die bekomen tegen een bijdrage van SRD 10.- teneinde de kosten van de fles en sticker te dekken. We vullen ook losse/eigen flessen.

Graag wens ik u allen een gezegende Veertigdagentijd toe. Op de volgende pagina van deze brief vindt u alvast de diensten van de Goede Week en Pasen.

Als er geen avondklok komt dan blijft dit schema van kracht anders zal er wel aanpassing komen t.a.v. van de tijd van de Paaszaterdag viering.

Met hartelijke groet,

mede namens de Parochieraad,

pater Kumar Irudayasamy SDS

Het Paastriduum

Het paastriduum van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer is het hoogtepunt van het gehele liturgische  jaar. En net  zoals de zondag het hoogtepunt van de week vormt, is het hoogfeest van Pasen het stralende hoogtepunt van het liturgisch of kerkelijk jaar.( We vieren Kerst het grootst, maar Pasen is in feite het feest bij uitstek).

Het paastriduum van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer begint met de mis van Witte Donderdag, het hart ervan is de paaswake en het wordt afgesloten op Paaszondag met de mis. Vroeger werd de afsluiting gedaan met het ‘lof’, een plechtig gebedsdienst met zang en muziek in de namiddag van Paaszondag.

Op Goede Vrijdag wordt er gevast zoals op Aswoensdag terwijl vroeger ook op Stille zaterdag tot aan de Paaswake het heilig vasten onderhouden werd. Wie wil, kan het doen maar Stille zaterdag is geen verplichte vastendag meer. Goede Vrijdag wordt gekenmerkt door het bidden van de kruisweg waarbij getracht wordt de 12 statie ‘Christus sterft aan het kruis’ te bidden om precies 15 uur (3 uur ’s middags). Na de kruisweg volgt dan de herdenking van het lijden en sterven van Christus in een bijzondere gebedsdienst. Er kan en mag geen eucharistieviering plaatsvinden op deze dag.

In de Paaswake ziet de Kerk wakend uit naar Christus’ verrijzenis. Daarom moet de viering van deze heilige wake in de nacht plaatsvinden; m.a.w. mag ze pas beginnen wanneer de avond begonnen is, wanneer het al duister is. Voor deze viering zijn er speciale lezingen en gebeden en ook eigen liederen.

Onze Heilige Augustinus, patroon van de kerk van Blauwgrond, zegt dat wij er altijd aan moeten denken, dat Christus werd overgeleverd voor onze zonden (Goede Vrijdag) en werd opgewekt voor onze rechtvaardiging (Pasen).

De eucharistievieringen en andere plechtigheden, die we het hele jaar door vieren, hebben hun oorsprong in dit heilig Paastriduüm en door het wekelijks – zelfs dagelijks – vieren, wordt Gods bevrijdende kracht en barmhartigheid dank zij de regelmaat tot iets onvergetelijks gemaakt. Wat met Pasen gebeurd is, is een heel grote genade die iets moois en goeds van onze mensenwereld wil maken. Daarom is het zo voornaam dat wij christenen niet alleen deze heilige dagen in grote getale vieren maar iedere week talrijk de kerk bezoeken.  Deze actieve participatie tezamen zal onze hoop sterken en onze liefde sterker doen branden. Zo zal ons verlangen aangewakkerd worden en onze aandacht gevestigd blijven op alles wat ons geschonken zal worden in het eeuwig leven.

Christus heeft geleden. Christus is gestorven. Christus is van deze wereld naar zijn Vader gegaan. Laat ons hart daarom niet aan het aardse blijven hangen, maar Hem volgen naar de hemelse gewesten.

Christus heeft voor ons geleden en door zijn striemen zijn wij genezen. Hij zetelt in de hemel, laten wij onze verlangens richten op wat daar boven is. Christus zal als rechter komen. Hij zal de lichamen van de gestorvenen opwekken, de slechten aan Zijn linkerhand en de goeden aan Zijn rechterhand plaatsen.

Laten wij nu beginnen om de goede plaats te kiezen door goede werken te doen, dan vrezen wij het einde van het leven niet. Moge de overweging van dit Paastriduum onze dagelijkse Paasviering zijn, er aan denken dat Zijn lichaam en Zijn Bloed ons dagelijks gastmaal is.

Kttty Ramsaran

De maand ramadan en onze 40-dagentijd

Tussen zonsopgang en zonsondergang wordt er gevast onder de moslims tijdens de maand ramadan.  Dit is de 9e maand van de islamitische jaarkalender en telt 30 dagen volgens de maanstanden. Het vasten eindigt op de waarneming van de nieuwe maand van de 1e dag van de maand shawal de idul fitr. Vasten heeft niet alleen betrekking op het niet eten van voedsel of niet drinken van drank. Het gaat ook over het innerlijke van de mens dat in die periode gereinigd moet worden. Ogen en oren moeten je niet in verleiding brengen waardoor je de plaatsen of situaties vermijdt die dit wel doen; de handen gebruik je om te delen en aalmoezen te geven en je bewaakt jouw lippen en tong om geen ongewenste uitspraken te doen.

Wij christenen zingen het lied in Jubilate op bladzijde 289 over vasten, bidden en aalmoezen geven. Het hoogtepunt van onze 40-dagentijd is het paas triduüm. Het hoogtepunt bij de moslims is de periode van de laatste 10 dagen het lailatol quadr,  avond vol zegeningen.

Wij christenen lezen biddend de Bijbel wat we Lectio Divina noemen; de moslims citeren vaak biddend de soera’s uit de Heilige Koran.

Elke avond in de ramadan wordt naast het isha gebed het tharawi gebed verricht; wij christenen hebben de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en is er gelegenheid om te biechten.  Iedere vrijdag wordt de kruisweg gebeden.

Na de afsluiting van de ramadan volgt het gezamenlijke ied gebed. Idul fitr vergevingsgezindheid met elkaar onder de muslims en muslimas met elkaar. Bij deze vergevingsgezindheid gaat het vooral over de innerlijke mens die zichzelf overgeeft aan de Schepper, de Almachtige, de Opperbouwmeester. De Heer God zult gij beminnen en alles gaat door de boodschapper, de profeet Mohammed.

Vrede zij met u en de genade van onze Heer Jezus Christus.

S.Mardjo

PASEN

Van oudsher is Pasen de belangerijkste feestdag van alle christelijke feesten.

Christenen vieren dat Jezus opgestaan is uit de dood, nadat Hij gegeseld, gemarteld, gekruisigd en begraven werd. Wat er toen allemaal is gebeurd, hebben de evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschreven in hun evangelie. In de vroege morgen, op de eerste dag van de week (de dag na de Joodse sabbat), nadat Jezus gekruisigd en begraven werd, gingen er vrouwen naar het graf – een uitgehouwen rots - waarin Jezus was gelegd, om Zijn lichaam te verzorgen. Het begraven was trouwens allemaal snel gegaan op die vrijdag (Goede Vrijdag) en daarom wilden de vrouwen het lijk nog zo goed mogelijk wassen en balsemen vroeg in de ochtend (onze zondag).  Maar toen de vrouwen bij het graf kwamen, vonden ze Hem er niet; het graf was leeg. Toen verschenen er engelen die aan de vrouwen zeiden dat Jezus is opgestaan.

Hierna gingen de vrouwen snel terug om aan de discipelen te melden wat ze gezien en gehoord hadden. Maar dezen geloofden de vrouwen niet en enkelen van hen gingen kijken ter plaatse en zagen dat het graf leeg was. Jezus verschijnt ook aan Maria van Magdala, aan twee volgelingen die onderweg zijn naar het plaatsje Emmaüs, aan de leerlingen toen ze samen waren, … Jezus Christus is niet meer aan tijd en plaats gebonden, Hij leeft en is overal en op ieder moment aanwezig!

Daarom is Pasen van grote betekenis. Pasen is het feest van de opstanding, de overwinning op de dood. Jezus Christus brengt God en mensen weer samen want indien Hij in de dood zou gebleven zijn, zou het zijn alsof God definitief afscheid genomen zou hebben van de mensen of dat de mensen definitief een breuk met God zouden hebben gemaakt. Dat Jezus Christus is verrezen betekent dan ook dat er verzoening en vergeving van alle zonden en schuld mogelijk is. De zonden en schuld van de mensen die Jezus zelf op zich nam door te lijden en te sterven op het kruis worden definitief vergeven bij de opstanding. Zonden leiden uiteindelijk tot afbraak en dood maar juist omdat Pasen betekent dat de dood overwonnen is en niet meer het laatste woord heeft, worden als het ware de menselijke zonden de mond gesnoerd. Het eerste woord dat Jezus uitspreekt nadat Hij verrezen is, is “VREDE”. “Shaloom, vrede zij met u!”  Na de zonden en dood door de mensen toegebracht aan Jezus, is het antwoord van Jezus: Pasen, Leven, Opstaan en Doorgaan! Zijn antwoord is niet: wraak of oorlog. God kan ons mensen niet ‘terugbetalen’ met kwaad; Hij is een verzoenende God die enkel en alleen maar barmhartig kan zijn. Jezus was de eerste die voor altijd terugkwam uit de dood en daarom zullen anderen volgen, ja iedereen die in Hem gelooft.

Vrolijk Pasen!

Liso Sarmo

No Comments Yet.

Leave a reply