Rondzendbrief oktober 2019

R.K. PAROCHIE

PARAMARIBO - NOORD

HEILIG DRIEKONINGEN

SINT- AUGUSTINUS, SINT JOZEF

RONDZENDBRIEF (9)

Beste medeparochianen van Paramaribo-Noord,

Een goede gewoonte wil dat de pastoor zich aan het begin van een nieuw werkjaar zich met een rondzendbrief richt tot de parochianen. Ook dit jaar zullen we dit gebruik in stand houden, zeker nu het een toch wel bijzondere gelegenheid betreft. Op dinsdag 22 oktober a.s. zal ik naar België vertrekken, omdat mijn dienst na drie jaren pastoraat in de parochie Noord er dan opzit. In september 2016 ben ik op vraag van mijn oversten naar hier gekomen, waarbij het vanaf het begin duidelijk was dat het om een overgangssituatie zou gaan, ter overbrugging dus, aanvankelijk voor twee jaar, waaruit er uiteindelijk drie zijn geworden. Pater Kumar zal mijn opvolger zijn, hij heeft zeer zeker de kennis en de kunde om als een goed pastor de parochie te leiden. Voor mij is de tijd gekomen om terug te treden en mij in mijn thuishaven België, voor zover dat nodig en mogelijk is, nog verdienstelijk te maken. Priesterschap is immers geen job, je blijft het tot je laatste adem!

In deze dagen trek ik me op aan wat Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs schrijft: ‘Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft. Gods medewerkers zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk bent u’ (1 Kor. 3, 6-9).

Priesters, ooit komen ze en eens gaan ze ook weer. De parochie echter gaat verder, ook in veranderende tijden en gewijzigde omstandigheden. We zijn allemaal, om het met het motto van deze Wereldmissiemaand te zeggen, ‘gedoopt en gezonden’. Dit te weten, maakt bescheiden en sluit iedere vorm van personencultus en overdrijving uit. Daarom mijn uitdrukkelijk verzoek, geen drama te maken van mijn afscheid. Laten we het liever houden bij een dankfeest: dank voor wat was, dank voor wat is en dank voor wat nog zal komen!  

Daarom mag ik u allen uitnodigen: zaterdag 19 oktober 2019 om 18.00 uur in de Heilige Driekoningenkerk, waar pater Esteban Kross, vicaris-generaal, de installatie van pater Kumar zal verrichten. Daarna zal er tijdens een gezellig samenzijn buiten aan de kerk gelegenheid zijn om pater Kumar geluk te wensen en de scheidende priester de hand ten afscheid te drukken. Weet u van harte welkom!

Nu we toch bezig zijn, maak ik van de mogelijkheid gebruik om u te wijzen op een aantal activiteiten in onze parochie.

  • Oktobermaand - Rozenkransmaand: een half uur voor aanvang van de diensten wordt de rozenkrans gebeden met de blijde, droevige en glorievolle geheimen.
  • In het weekeinde van 12 en 13 oktober zijn er weer kindernevendiensten in de drie kerken van onze parochie Noord. Een folder is ter beschikking.
  • Het catechesejaar 2019/2020 wordt ingezet met een H. Mis op maandag 14 oktober om 18.00 uur in de Heilige Driekoningenkerk. Kinderen en ouders/verzorgers worden daarbij verwacht.
  • Op woensdag 30 oktober om 18.00 uur wordt de jaarlijkse algemene rouwdienst gehouden. Betrokken families ontvangen een speciale uitnodiging en iedereen is van harte welkom om onze geliefden te gedenken.
  • Ook dit jaar is er weer een Bisschoppelijke Jaaractie, deze keer onder het motto ‘De Bijbel, Het Levend Woord van God’. Uw bijdrage kunt u deponeren in de doos achter in onze kerken. Nadere uitleg tijdens de diensten.

Tot slot geef ik u ter overweging mee het laatste vers van het evangelie van de 27e zondag door het jaar, waar Jezus zegt: ‘Wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan (Lc. 17, 10). In die zin groet ik u allen van harte, mede namens pater Kumar en de parochieraad.

Uw dankbare

pater Jan

No Comments Yet.

Leave a reply